میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨       
1,100 $ 50 $
آ مار و معاملات آرشيو
 • آمار عرضه
 • آمار معاملات
 • قراردادهای آتی
نوع کالا قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ ١٦,٣٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٧
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ ١٦,٣٣٨ ١٣٩١/١٢/٠٥
 
 
موجودی انبار آرشیو
 • بازار لندن
 • بازار نيويورک
 • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ٣,٤٨٠,٥٠٠ تن (٤٠,٢٢٥) ٠٣/٠٥/١٣٩٤
بيلت مديترانه ٦٥ تن ٠ ١٥/٠٣/١٣٩٤
مس ٣٤٣,٢٥٠ تن ٣,٤٧٥ ٠٣/٠٥/١٣٩٤
روي ٤٤٥,٥٠٠ تن (٧,٨٢٥) ٠٣/٠٥/١٣٩٤
سرب ٢١١,٧٢٥ تن (٥,٠٧٥) ٠٣/٠٥/١٣٩٤
كالاهاي فوق متعلق به بورس فلزات لندن مي باشد.
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو
 • اخبار
 • گزارش تحلیلی
 • گزارش روزانه بازار
     
آمار معاملات و موجودی انبارها
 • تالار معاملات بورس کالا
 • نمای باز قرارداد آتی کالا
 • Spot /Market Watch
شاخص های جهانی آرشيو
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • نسبت ارزها
عنوان واحد قیمت تغییرات